ระบบการบำบัดทางชีวภาพแบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียแบบแขวนลอยและแบบเกาะติด ที่ทำงานอยู่ในถังเติมอากาศเดียวกันโดยใช้ Bi-Act SCBA