วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและอาเซียน ด้านการบำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

“สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง”

วัตถุประสงค์

บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นผู้นำตลาดด้านการบำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี อีกทั้งบริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถในด้านอื่น โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งตัวสินค้าและบริการที่เน้นคุณภาพ และการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพราะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานของบริษัท โดยการเพิ่มศักยภาพ พร้อมปลุกจิตสำนึกที่ดีให้รับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท